Förutsättningar för samverkan, samarbete och samordning i Gävleborgs folkhälsoarbete. : Baslinjemätning vid implementering av programmet GU Folkhälsa.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Sammanfattning: Syftet med undersökningen var att genom en baslinjemätning ringa in dagsläget för hur samverkan, samarbete och samordning fungerar, samt förutsättningarna för implementeringen av programmet GU Folkhälsa. Metod: 11 personer deltog i undersökningen och dem delades upp i tre fokusgrupper. En grupp bestod av en person vardera från landstinget, länsstyrelsen samt region Gävleborg och de andra två grupperna bestod av åtta personer från kommunerna i Gävleborgs län. Gruppintervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Intervjumaterialet kodades och relevanta delar sattes samman i kategorier med likanande sammanhang. Huvudresultat: Utifrån fokusgruppsintervjuerna framkom det olika kategorier som resulterade i att: Alla aktörer bör involveras i samverkan och samarbete eftersom det är ett värdefullt arbete då hälsoproblemen är liknande i kommunerna och många personer arbetar ensamma. För att arbetet med GU Folkhälsa ska fungera och alla aktörer ska medverka bör en representant från kommunerna omgående ansluta till sekretariatet för GU Folkhälsa. Samverkan får ofta stå tillbaka för folkhälsostrategerna eftersom det tar mycket tid att resa. Folkhälsofrågor prioriteras inte trots att ohälsa kostar mycket pengar och politiker bör vara mer engagerade eftersom det är dem som fattar beslut om hur resurser ska fördelas. Slutsats: Om det införs ett politiskt beslut om att aktörerna ska samverka, kan det bidra till bättre samverkan och samarbete regionalt. Samverkan med engagerade politiker och övriga aktörer kan leda till att aktörerna tillsammans blir starkare och kan genomföra bättre folkhälsoarbete. Samverkan måste få ta tid och kosta pengar för slutligen kommer det att resultera i bättre folkhälsoarbete som leder till att ohälsan minskar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)