Känslor av otillräcklighet : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stressfaktorer i arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Sjuksköterskor väljer att lämna yrket på grund av rådande arbetsvillkor. I den kliniska verkligheten är det högt arbetstempo samtidigt som krav och ansvar över patienten måste uppfyllas. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en hög stressbelastning vilket ger konsekvenser på hälsan och ökar benägenhet att vilja lämna professionen. Sjuksköterskans kärnkompetens handlar om att främja patientens hälsa och lindra lidande samtidigt som den egna hälsan ska skötas så förmågan att ge en god vård inte äventyras. En komplex problematik för den enskilde individen och samhället. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av orsaker till stress i arbetet bland nyutexaminerade sjuksköterskor. Metoden som använts är en litteraturöversikt över befintligt forskningsläge där både kvalitativa och kvantitativa studier har sammanställts. I databearbetningen framkom tre teman, Känsla av otillräcklighet, Känsla av utsatthet och utanförskap samt Individen i professionen. Resultatet visar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ett flertalstressfaktorer och att det verkar vara en allmängiltig upplevelse runt om i världen i denna yrkesgrupp. Upplevelser av orsaker till stress visades i samband med rollanpassning, klinisk kompetens, hantering av palliativ vård, konflikter, brist på stöd, mobbning, arbetsbelastning samt schema. Ålder, yrkeserfarenhet och karaktärsdrag påverkade upplevelsen av arbetsrelaterad stress och det framgick att vissa grupper av nyutexaminerade sjuksköterskor har en ökad sårbarhet. Dessa kunskaper är viktiga för att utveckla strategier som kan minska stressrelaterad ohälsa i denna yrkesgrupp och föra yrket mot en mer hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)