Mellanchefers agerande och prioriteringar vid Covid-19 krisen. En fallstudie om hur mellanchefer på stora svenska företag har agerat och prioriterat under Covid-19 krisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Under 2020 spred sig Covid-19 över världen och påverkade människor och organisationeröver hela världen. Företag såg en snabb och tydlig minskning av försäljningen vilket skapadeen krissituation inom många organisationer. Detta ledde till att många organisationer tvingades till att permittera och säga upp många av sina anställda. För att minimera de negativa konsekvenser som uppkom av krisen är mellanchefers agerande och ledarskap av högsta vikt. Ett misslyckat ledarskap kan förvärra krissituationer när ett lyckat ledarskap å andra sidan kan vara det som räddar organisationen. Forskning sammanställer olika teorier och tips på hur en kris kan hanteras, men kunskapen om mellanchefers faktiska agerande och prioriteringar vid en kris är liten.Syftet med uppsatsen är att identifiera hur mellanchefer agerade och prioriterade underCovid-19 pandemin för att säkerhetsställa en god krishantering. Vidare bidrar uppsatsen medrelevant information och lärdomar om hur en mellanchef agerade och prioriterade underCovid-19. Den här informationen och lärdomarna kan vara användbara vid framtida kriser påbåde företags- och samhällsenlig nivå. Fortsättningsvis har mellancheferna en central roll i en organisation och därmed vid kris, eftersom de fokuserar på vart förändringen är påvägsamtidigt som de är ansiktet utåt inom organisationen och har ett stort personalansvar. Vidarebhar världen blivit alltmer globaliserad, vilket gör att vi lever i en mer integrerad värld sett till både individnivå, företagsnivå och samhällsenlig nivå vilket kan öka risken för fler framtida kriser och pandemier.För att uppfylla syftet med uppsatsen har det genomförts en kvalitativ fallstudie. Kvalitativforskning bidrar med lärdomar och kunskap från det som har skett för att i framtiden kunnaagera bättre. Uppsatsen har fokuserat på stora svenska företag inom industri och varuhus.Grunden i vårt urval har skett enligt målstyrt urval, där fokus har varit på att intervjuapersoner som har direkt koppling till vår forskningsfråga. Genom intervjuer på tre olikaföretag har empirisk data sammanställts. Vidare har empirin analyserats utifrånbforskningsfrågan och med hjälp av lämpliga teoretisk modeller.Den samlade bilden av uppsatsens resultat visar att de intervjuade mellancheferna underbCovid-19 pandemin prioriterar en tydlig och verklighetstrogen informationshantering, tillsammans med en öppen och transparent kommunikation med samtliga medarbetare.Slutligen identifieras också ett ökat relationsfokus hos mellancheferna där de har en tätarekommunikation och högre närvaro till sina anställda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)