Jämförelse av appar för mätning av vägkvalitet

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Sammanfattning: I den här studien undersöktes huruvida appar i smartphones, med dess inbyggda accelerometrar och GPS, är användbara för mätning av vägkvalitet. Måttet som har använts för detta är dels IRI (International Roughness Index), dels den procentuella absolutskillnaden som är ett mått på hur repeterbart ett system är. Efter en litteraturstudie utifrån ett antal frågeställningar har apparna Roadroid, Roadbump och Roadlab valts ut för vidare utvärdering. Studien har utförts med ett antal mätningar, främst på en 10 km lång sträcka på väg 259, för att sedan utvärderas och jämföras med hjälp av grafer. En avslutande mätning på en ca 90 km lång sträcka i Södertälje, med varierande vägunderlag har även gjorts för att kunna se om det blev skillnad mellan de olika väglagen i apparna. Resultaten utifrån mätningarna visade att det var möjligt att mäta vägkvaliteten med apparna Roadroid och Roadbump, dock krävs viss kalibrering beroende på ett antal parametrar såsom telefonmodell, bilmodell och mobilhållare för att få ett resultat som motsvarar det faktiska värdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)