Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. För att kunna konkurrera om kvalificerade medarbetare har employer branding blivit en allt vanligare strategi för arbetsgivare i syfte att attrahera, rekrytera, och behålla medarbetare. Den högteknologiska organisation som undersökningen baseras på befinner sig i dagsläget i en stor expansiv fas vilket har skapat ett stort kompetensbehov. Organisationen har på så vis ett omfattande rekryteringsbehov av ingenjörer samtidigt som de även har sett att juniora ingenjörer i något större utsträckning väljer att lämna organisationen efter ett par år. För en långsiktig kompetensförsörjning och därmed möjlighet till fortsatt utveckling och tillväxt finns det således ett behov i organisationen av att utveckla strategier både externt och internt. Syftet med uppsatsen är därför att med utgångspunkt i juniora ingenjörers upplevelser beskriva och analysera vilken betydelse organisationskulturen, arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna kan ha för deras vilja att stanna inom organisationen. Undersökningen har genomförts med ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv samt med en abduktiv ansats där utgångspunkt har tagits i den data som samlats in genom kvalitativa intervjuer med åtta juniora ingenjörer i organisationen. Resultatet av undersökningen visar på att ovan nämnda faktorer på olika sätt och i olika omfattning kan ha betydelse för ingenjörernas vilja att stanna inom organisationen. Framförallt framgår att organisationskulturen, den sociala arbetsmiljön, handlingsutrymme och inflytande, balans mellan arbete och fritid samt lön kan ha stor betydelse för de juniora ingenjörernas intentioner att stanna kvar på företaget. För organisationen antas detta innebära fortsatta insatser och kontinuerligt arbete för att främja kulturens fortlevnad. Det antas även innebära intern marknadsföring och utveckling av de arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter som upplevs vara av betydelse för ingenjörerna för att på så vis bidra till att dessa upplever organisationen som en attraktiv arbetsgivare. Vidare framgår det även att det finns ett behov av arbete samt utveckling av strategier för att i samverkan med ingenjörerna enas om ett löneläge som upplevs som rimligt för båda parter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)