Vad predicerar vårdpersonals intention och metodföljsamhet vid remittering till internetbehandling?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Utifrån Theory of Planned Behavior undersökte denna studie vårdpersonals intention och metodföljsamhet i att föreslå internetbehandling för patienter. 16 verksamheter uppfyllde inklusionskraven för studien, varav 14 accepterade. Data samlades in via en webbenkät som skickades ut till 214 personer, varav 42 svarade, vilket motsvarade 20%. Utfallsmått var intention och metodföljsamhet och prediktorer var attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll. Utfallsmåtten jämfördes också med patientflöde. Multipel regressionsanalys användes för att undersöka prediktorernas förklaringsvärde för respektive utfallsmått. Produktmomentskorrelation användes för att undersöka samvariationen mellan utfallsmåtten och patientflöde. Attityd var den enda prediktorn som uppvisade signifikant förklaringsvärde för intention (β = 0,35) och metodföljsamhet (β = 0,58). Utfallsmåtten samvarierade med patientflöde, men inget av dem var statistiskt signifikanta (intention r = 0,83 och metodföljsamhet r = 0,63). Studien visade att Theory of Planned Behavior kan förklara och predicera en betydande del av vårdpersonals intention och metodföljsamhet i att föreslå internetbehandling som behandlingsalternativ för patienter. Utfallsmåtten har sannolikt ett nära samband med patientflöde. Resultaten visade att det bästa sättet att influera dessa variabler är genom att stärka positiva övertygelser om beteendet och dess konsekvenser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)