Svenska miljöteknikföretag i Kina : En studie om företags internationalisering på avlägsna marknader

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Författare: Thérése Carlbrant; Stephanie Ellfors; [2012]

Nyckelord: miljöteknik;

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Marknadsföring, 2012. Författare: Therése Carlbrant, Stephanie Ellfors Handledare: Anders Pehrsson Titel: Svenska miljöteknikföretag i Kina Bakgrund: Det satsas just nu mycket resurser på svensk miljöteknik eftersom dagens klimatomställningar är en stor utmaning och är en utav Regeringens prioriterade områden. På senare år har exporten av miljöteknik ökat men i förhållande till den totala andelen varuexport är den fortfarande låg. En av Sveriges största mottagarland är Kina. Kinas miljöproblem förväntas bli värre för varje år och landets ledare har utvecklat en viss insikt på senare år i den växande miljöproblematiken men det finns mycket kvar att arbeta med. Regeringen har tagit fram åtgärder och strategier för att främja svensk miljöteknik bland annat är Kina ett prioriterat land. Med hänsyn till detta finns det ett behov av att studera vilka faktorer som bidrar till export och etablering på utländska marknader och vilka faktorer som påverkar företagen i deras utlandsetableringar. Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för företags internationalisering på avlägsna marknader. Problemformulering: Denna studie består av en problemformulering och är följande; Hur påverkar externa faktorer företags etableringsformer på kulturellt och geografiskt avlägsna marknader? Metod: Det empiriska underlaget består av kvalitativa studier baserade på fyra semistrukturerade intervjuer med personal från Absolent AB, Envac AB, ITT Water & Wastewater AB samt Exportrådet. Slutsatser: Våra studieresultat baserade på tre fallstudier visar på samband mellan host-country factors i form av kulturella skillnader och marknadsattraktivitet och val av etableringsform. Resultaten visar också på samband mellan host-country factors och inträdesbarriärer. De senare påverkar dock inte valet av etableringsform. Vi har även studerat påverkan av home-country factors på val av etableringsform men resultaten visar inte på ett tydligt samband. De studerade företagen har med anledning av dessa faktorer valt att etablera helägda dotterbolag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)