Synliggörandet av matematik i förskolan : Förskollärares och förskolechefers tankar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Sammanfattning: Redan i förskolan läggs grunden för barns utveckling av matematikkunskaper. Därför är det oerhört viktigt att arbeta med matematik i förskolan. Syftet för detta arbete handlar om att förstå hur förskollärare och förskolechefer synliggör och förhåller sig till den grundläggande matematiken samt uppmärksamma om fortbildning har påverkat deras syn på arbete med matematik. Vår undersökning baseras på intervjuer av sex förskollärare och två förskolechefer från sex olika förskolor. Resultatet av intervjuerna visade att alla förskollärare och förskolechefer var överens om att matematiken finns överallt i barns vardag. Matematik handlar inte enbart om siffror och att räkna, utan matematik är också språk och begrepp. Både litteraturen och respondenterna uttrycker att förskollärare behöver sätta på sig sina ”matematikglasögon” för att medvetandegöra barnen om matematik vilket innebär att i vardagliga situationer och på ett lustfyllt sätt uppmärksamma allt som har med matematik att göra. Resultatet visade att några förskollärare och förskolechefer har fördjupade kunskaper utifrån hur de beskriver sitt sätt att synliggöra matematiken. För dem har fortbildningen haft stor betydelse för hur de kan uppmärksamma matematiken i förskolan. Matematiken har förtydligats i förskolans läroplan Lpfö98/10 vilket inneburit att förskollärare upplever att det är enklare att ta vara på barnens utforskande och undersökande för att på detta viset konkretisera och synliggöra matematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)