Nacka golfklubbs avfallshantering

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekologi

Sammanfattning:

Sedan Nacka golfklubb införde källsortering år 2003 har golfklubben funderat över hur deras sortering och avfallshantering egentligen fungerar. I samband med den miljöcertifiering golfklubben ansökt om att få via Golf Environment Organization (GEO) skall ett flertal områden på golfklubben ses över, varav avfallshanteringen är ett av dessa områden.

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Nacka golfklubb idag avfallshanterar och ta fram ett underlag för den certifiering golfklubben ansökt om inom det givna området. Underlaget för certifieringen ska baseras på certifieringens krav och rutiner för förbättring ska baseras på kunskap, hantering samt minimering. De metoder som använts är litteraturstudier, intervjuer, studiebesök samt en analys utifrån Sustainable Development Records (SDR).

Resultatet av SDR gav en generell bild av golfklubbens effektivitet, sparsamhet och marginal. Genom SDR kan golfklubben i framtiden fortsätta att mäta och jämföra sina resultat för att se om verksamheten går mot en mer hållbar utveckling och avfallshantering men för att göra detta måste en grundligare undersökning i framtiden genomföras i samband med en avfallsrevision.

Utifrån det rutiner golfklubben har rekommenderas ett flertal förändringar för att golfklubben ska få en bättre standard inom sin avfallshantering. Hushållsavfallet som verkstaden och golfspelarna genererar bör hämtas av kommunen och genom att kommunen hämtar det brännbara avfallet från golfklubben kan en kostnadsbesparing fås. Om kansliet börjar kompostera sitt organiska hushållsavfall, kan ytterligare en kostnadsbesparing erhållas av golfklubben. Rutiner och miljöavtal med restaurangen bör införas för att golfklubben ska kunna kräva att restaurangägaren följer golfklubbens miljöpolicy samt bör hela verksamheten införa rutiner för städning och inventering av alla avfallsutrymmen. Genom detta uppstår inga olägenheter för människors hälsa och miljö samt får golfklubben en bättre avfallshantering som kontinuerligt ses över. Golfklubben rekommenderas även att se till att det källsorterade avfall hämtas från miljöstationen av certifierad återvinnare för att se till att det avfall som genereras hanteras utifrån avfallshierarkin och GEO certifieringens krav som innebär att mängden avfall till förbränning och deponering bör minimeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)