Sjuksköterskors upplevelse av samvetsstress i palliativ vård : en kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i palliativ vård innebär bland annat teamarbete, stöd till närstående och symtomlindring till patienter - i en miljö där arbetsbelastning många gånger är hög. Att möta etiskt svåra situationer och tvingas handla emot sina värderingar kan leda till samvetsstress. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av samvetsstress inom palliativ vård. Metod: En kvalitativ litteraturöversikt gjordes, där totalt 16 kvalitativa artiklar ingick. Artiklarna hittades i databaserna PubMed, Cinahl Complete och PsycInfo, där relevanta sökord användes. Artiklarna kvalitetsgranskades, sammanställdes och analyserades utifrån Bettany-Saltikov och McSherrys metod för tematisk analys. Resultat: Tre huvudteman identifierades: Sjuksköterskan som person och yrkesroll, Sjuksköterskan i relation till patient och närstående samt Sjuksköterskan i relation till team och organisation. Tolv underteman framkom, där negativa känslor och konsekvenser av samvetsstress var framträdande. Likaså när sjuksköterskan handlade emot sina värderingar och oroade sig för misstag. Att inte handla enligt patientens önskemål och att vara oenig med närstående var relaterat till samvetsstress, likaså att bevittna lidande hos patient och närstående samt när sista tiden blev ovärdig eller meningslös. Bristfällig kommunikation, både med kollegor och med patient och närstående var relaterat till samvetsstress. Likaså brist på kompetens och resurser. Samvetsstress kunde också innebära positiva konsekvenser som självreflektion då sjuksköterskan kom till nya insikter. Slutsats: En ökad medvetenhet om vilka faktorer som kan ha samband med samvetsstress motiverar till utveckling av den palliativa vården där personcentrerad vård med god symtomlindring, god kommunikation, bra teamarbete och stöd till närstående är centrala delar. Detta borde kunna leda till att minska de negativa effekterna av samvetsstress hos sjuksköterskan och leda till en bättre palliativ vård för både patient och närstående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)