Lärares lärande om bedömning : En aktionsforskningsstudie om konsten att ta reda på vad elever kan

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i HalmstadSektionen för lärarutbildning (LUT)Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL)

Sammanfattning:

Studiens övergripande syfte är att kartlägga lärares syn på bedömningskompetens. En långsiktig intention är även att synliggöra lärares kompetensutvecklingsbehov inom bedömningsområdet. Processen vägleddes av en frågeställning gällande de kunskapsbehov som synliggörs i lärares diskussioner. Forskning har visat att elever lär sig det som de blir bedömda på vilket kan innebära att bedömningen snarare än styrdokument bestämmer vad och hur elever lär. Detta betyder att kunskap om bedömningsprocesser är viktigt och studien relaterar klassrumsbedömning till forskning samt politiskt genomförda reformer. Studien ämnar fylla det hål som Vetenskapsrådets kartläggning om svensk forskning om bedömning efterlyser; projekt i skärningspunkten mellan forskning, politik och praktik. Ansatsen är baserad på aktionsforskning som ett medel att frigöra kunskap inifrån. Studien utgick därför från ett skolutvecklingsprojekt med lärarnas autentiska frågor och deras vardagsarbete i centrum. Data som analyserades synliggjorde ett behov för lärarna av att reflektera över kunskapssyn samt olika bedömningsmetoder för att våga ge sig ut på den tunna is de beskrev som lärande. Med reflektionsprotokoll, fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer som grund visade resultet att lärarna ansåg sig behöva kunna: tolka och konkretisera, visa progression samt involvera eleverna. Vidare diskuteras resultatet i relation till tre olika spänningsfält som lärarna tvingades hantera för att betraktas som bedömningskompetenta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)