Vem läser dina elevers texter? : Autentiska mottagare i undervisning i årskurserna 1–3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur autentiska mottagare används i undervisning med elever i årskurs 1–3. Studien bygger på kvantitativa och kvalitativa metoder där 47 personer har deltagit i en enkät varav fyra deltog vidare i intervjuer. Resultat visar att lärarna använder sig av autentiska mottagare på olika sätt beroende på deras uppfattning av begreppet. Lärarna använder sig av analoga och digitala medier. Arbetssättet bidrar till en positiv inverkan hos eleven genom att eleven blir motiverad och upplever arbetet som lustfyllt. Lärarna i studien påtalar en rad olika vinster som uppstår i arbetet med autentiska mot­tagare inom skrivundervisning. Vinster lärarna uttalade sig om handlade bland annat om elevernas förmåga att rätta sina och sina klasskamraters texter, utveckla sin skrivstil, anpassa texter till mottagare, utveckla en samarbetsvilja, behärska den digitala tekniken, utveckla en förståelse för källkritik och nätetikett. Sammanfattningsvis för att betona arbetet med autentiska mottagare i undervisning kan man säga att oavsett om texten når mottagaren eller inte anses de autentiska mottagarna som verkliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)