Marknadsföring på sociala medier : Perspektiv på unga vuxnas attityd till influencer marketing

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sociala medier är en av de största plattformar som företag har att marknadsföra sig på idag. Influencer marketing är en snabbväxande industri som år 2020 omsatte 10 miljarder dollar. Men branschen är mycket ung och det finns fortfarande stort utrymme för att optimera utformningen av denna nya sorts marknadsföring. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar unga konsumenters attityd till influencer marketing och hur den attityden påverkas för att skapa en större köpvilja. För att göra detta genomförs en intervjustudie med fyra olika fokusgrupper i åldrarna 18–25. Valet av åldersgrupp baseras på statistik som visar att det är personer i den åldersgruppen som använder sociala medier mest i Sverige idag och därför är det också de som exponeras mest för denna typ av reklam. Genom intervjuerna bildar vi en mer djupgående förståelse för vad som påverkar konsumentgruppens attityd till influencer marketing och den bild som tecknas kan tillföra nya perspektiv till den befintliga marknadsföringsforskningen. Studien bekräftar i stort tidigare teori, men lyfter också nya faktorer och samband som har betydelse för unga vuxnas attityd till influencer marketing. Exempelvis visar vår studie att konsumentens känsla av kontroll liksom balansen mellan marknadsföringens underhållningsvärde och tydlighet är viktiga. Studiens resultat sammanfattas i en reviderad analysmodell och förslag till vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)