Antisemitism i skolans värld

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Vi som författare till denna forskningsöversikt har båda upplevt antisemitiska uttryck under verksamhetsförlag utbildning på våra partnerskolor runt om i Malmö och Skåne. Det finns även utifrån, en snabb Googlesökning tydliga tecken på att antisemitiska uttryck är vanliga i Malmö. Vi har utifrån våra förkunskaper identifierat ett behov av kunskap om begreppet antisemitism samt hur fenomenet uttrycker sig i den svenska skolan. Med detta behov i åtanke har vi sammanställt ett syfte och en frågeställning som lyder: Vad säger forskning om fenomenet antisemitism och dess uttrycksformer i den svenska skolans värld? Vidare har vi genom vår frågeställning behandlat vad forskning säger om begreppet antisemitism utifrån olika definitioner och kommit fram till hur komplext antisemitism är. Resultat visar till exempel att lärare har en bristande kunskap kring begreppet och denna kunskap skulle behöva utvecklas för att kunna bemöta antisemitiska uttryck i skolan. För att finna svar på vår frågeställning har vi gjort en genomlysning av forskning och undersökningar. I vår konklusion och diskussion lyfter vi vilket värde och relevans denna fråga får till lärarprofessionen och visar på hur lärare kan verka för att bemöta antisemitiska uttryck och vad som behövs samt krävs av oss för att kunna göra det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)