Påverkar grundaren aktiekursens utveckling efter en IPO? : En studie av svenska biotech-bolag

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Marknaden för biotech-relaterade produkter är komplex och har ökat explosionsartat de senaste åren. Bolag som verkar inom denna bransch är ofta kapitalintensiva och tungt beroende avforskning för att lyckas i det långa perspektivet. Utbudet av biotech-relaterade produkter möteren ständigt överväldigande efterfrågan. Utmaningen ligger således ofta inte i att hitta sin marknadsnisch, utan snarare ligger den oftast djupt rotad i produktutvecklingen och R&D. För finansiering och underlättande av ägarbyte söker sig dessa bolag ofta till kapitalmarknaden (börsen). Vidare spelar grundaren en viktig roll vid stora händelser inom bolag, såsom en IPO. Grundarna sänder då ut unika signaler utefter sitt agerande och även enbart genom sitt närvarande. Denna studie syftar till att undersöka eventuella samband mellan grundarens position och rösträtt (genom aktieinnehav) inom ett biotech-bolag och aktiekursens utvecklingefter en genomförd IPO. Studiens urval består av 119 SME biotech-bolag som är noterade 2010-2017 på den svenska aktiemarknaden. Denna studie förser mottagaren med en analys av hur grundare inom den svenska biotech-marknaden påverkar aktiekursen efter en genomförd IPO. Studien uppvisar ett signifikant och positivt samband mellan grundarens position som “övrig ledande befattningshavare” (e.g. CRO, CSO, COO) och aktiekursens utveckling efter en IPO. Detta samband är starkast första handelsdagen samt en vecka efter IPOn. Vi fann även ett negativt samband mellan storleken på grundares aktieinnehav och kursutveckling den första handelsdagen. Resultatet har strategiska implikationer för hur företag sänder ut signaler vid en annalkande IPO samt hur marknaden tolkar dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)