Selektivplan för 70/20 kV transformatorstation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Jonas Lövgren; [2015]

Nyckelord: Reläskydd; selektivplan; kortslutning; selektivitet;

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Sandviken Energi Elnät AB, i syfte att kontrollera och uppdatera selektivplanerna för en utav deras mottagningsstationer. Tidigare reläskyddsinställningar för stationerna på nätet är något som följt med sedan gammalt och insyn i huruvida dessa stämt överens med de verkliga förhållandena har saknats.

Data för arbetet har samlats in främst från Sandviken Energis kartsystem Meldis vad gäller ledningslängder, transformatordata och underliggande nät. Data har även samlats in från tidigare selektivplansberäkningar på det aktuella nätet samt de aktuella reläskyddsinställningarna.

I arbetet så förklaras de grundläggande principerna för reläskyddsteori, aktuella regler och standarder inom ämnet samt grundprinciperna för selektivitet. Arbetet förklarar även de beräkningar som behöver genomföras för att kunna ta fram styrparameterar att använda vid framtagning utav reläskyddsinställningar.

Beräkningar för kortslutningsströmmar i nätet har skett enligt SS-EN 60909-0 och har genomförts i Excel. Utifrån de framräknade maximala och minimala kortslutningsströmmar, samt insamlad data över nätet har ett förslag för nya reläskyddsinställningar tagits fram. Dessa sammanställs i log-log diagram för att kunna ge en snabb överblick av selektiviteten i anläggningar samt en tabell med samtliga inställningar.

Resultatet visar på att de tidigare reläskyddsinställningarna uppvisar brister, då kortslutningsinställningarna i vissa fall skiljt sig mer än 1000 ampere mot för lägsta förekommande kortslutningsströmmar. De framtagna inställningsförslagen kan dock inte tillämpas direkt, då resultaten pekar på att liknande fel förekommer i underliggande stationer, vilket behöver ses över innan nya inställningar kan implementeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)