Injektionsfobiskalan för barn: Normdata och psykometriska egenskaper

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Tove Wahlund; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Många människor tycker att kontakt med injektioner, blod eller skador är obehagligt men cirka 3,5% av befolkningen störs av en överdriven rädsla för dessa stimuli, vilket kallas BII-fobi (Blood-Injection-Injury Phobia). Injektionsfobi är en typ av BII-fobi och det har hittills inte funnits några mätmetoder för injektionsfobi hos barn. Studiens syfte var att undersöka de psykometriska egenskaperna hos Injektionsfobiskalan anpassad till barn samt att samla in normdata för barn i åldrarna 8-17 år. Data från 677 barn samlades in i skolor i Stockholmsområdet. Resultaten visade att skalan hade god reliabilitet och god samtidig och diskriminativ validitet. En faktoranalys visade att skalan mätte två faktorer som tillsammans förklarade 51% av variansen. Flickor skattade signifikant högre än pojkar på skalan. Det fanns inga skillnader mellan olika åldersgrupper. Slutsatsen är att Injektionsfobiskalan för barn har goda psykometriska egenskaper och kan användas för bedömning av injektionsfobi hos 8-17-åringar i forskning och behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)