Matchar privatägda butiker sina säljmiljöer med den tänkta målgruppen?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Angelica Foss; Rebecka Tjulander; [2009]

Nyckelord: säljmiljöer;

Sammanfattning:

I samband med att konkurrensen på marknaden har ökat, så har det blivit allt viktigare för butiker att segmentera sig och därmed rikta sitt erbjudande till en speciell målgrupp. Det är även viktigt att butikernas exteriöra, interiöra och psykosociala säljmiljöer stämmer överens med varandra och med målgruppen. Vi har därför valt att undersöka hur huruvida tre privatägda butiker i en småstad matchar sina säljmiljöer med den tänkta målgruppen. De butiker vi valde att undersöka är Bohmans Skor, Sveders Herrekipering och M&B Fashion. För att ta reda på detta så valde vi att genomföra den kvalitativa undersökningsmetodens samtliga tre delar, som består av öppna individuella intervjuer, öppna gruppintervjuer samt observationer. Anledningen till detta var att vi ville få ett så bra underlag som möjligt och därmed öka den interna giltigheten för uppsatsen. Vi började med att göra öppna individuella intervjuer med ägarna till de tre butikerna, för att ta reda på vilken målgrupp de riktar sig till. Därefter genomförde vi tre fokusgruppsintervjuer, en i varje butik. Varje fokusgrupp bestod av fem personer som fick uppgiften att representera de tre butikernas målgrupper. För att underlätta för uppsatsens läsare samt fokusgruppsintervjuns genomförande så valde vi även att genomföra observationer i de tre butikerna. Den största slutsatsen som uppsatsen resulterade i var att de privatägda butikerna som vi undersökte, inte matchar sina säljmiljöer med de tänkta målgrupperna så väl.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)