The Sustainable Market Model – Strategic Market Analysis Emphasizing Sustainability and Growth

Detta är en M1-uppsats från Lunds universitet/Produktionsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund Hållbarhet är ett koncept som har fått uppmärksamhet och som har gått från att vara ett ”modeord” till något som är integrerat i de flesta företags strategi. Författarna är intresserade av hur affärsmöjligheter kan bli utvärderade från ett hållbarhetsperspektiv och hur hållbara produkter kan skapa ett marknadsvärde. Företaget, som är verksamma inom kemi industrin, är intresserade av att kartlägga den hållbara kemi marknaden, nuvarande trender och hitta affärsmöjligheter inom marknaden för Hållbar Kemi. Syfte Syftet med denna uppsats är primärt att skapa ett teoretiskt ramverk och metodverktyg, The Sustainable Market Model, som ska underlätta för företag att kartlägga och utvärdera en given marknad ur ett hållbarhetsperspektiv samt att hitta och utvärdera affärsmöjligheter på denna marknad. Det sekundära syftet är att utföra en kartläggning över marknaden för Hållbar Kemi för att förstå nuvarande trender, kunders behov och konkurrenters agerande och bistå Företaget med en rekommendation för potentiella affärsmöjligheter inom denna marknad. Metodik Eftersom det syftet är att utföra en kartläggning av en befintlig marknad kan detta projekt beskrivas genom en så kallad deskriptiv undersökning, med en deduktiv relation mellan empiri och teori. Både kvantitativa och kvalitativa metoder har nyttjats för att samla in nödvändig data. Primär data har blivit insamlat via intervjuer som har genomförts med nyckelpersoner. Sekundär data, bestående i statistik och generell marknadsfakta, har också insamlats. Alla nyttjade källor har blivit noggrant utvärderade för att uppnå önskad kvalité på uppsatsen. Master Thesis – Production Management Lund Faculty of Engineering v Slutsats The Sustainable Market Model anses vara ett effektivt verktyg för att kartlägga och utvärdera trender på ett strukturerat sätt för att hitta affärsmöjligheter. Det bör poängteras att vikterna och poängsättningen som används i urvalsprocessen är subjektiva för företaget och borde bestämmas med eftertanke. Hållbar Kemi är en växande marknad och det existerar en efterfrågan både från företag och slutkonsumenter. Dock så påverkas utvecklingen av marknaden för Hållbar Kemi utav makrotrender så som priset på råolja, tullar för den hållbara råvaran och frånvaron av långsiktiga politiska strategier. På grund utav det låga oljepriset har Hållbara Kemiska produkter svårt att konkurrenskraftiga ur ett kostnadsperspektiv. Vissa produktgrupper anses ha högre marknads potential, fastställt genom nyttjandet av The Sustainable Market Model, nämligen Bio-­‐PE, Bio-­‐PET och Cellulosic Ethanol. Den förstnämnda produktgruppen anses ha högst potential för Företaget baserat på dess kompabilitet med Företagets verksamhet och kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)