Naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie av lärares naturvetenskapliga undervisning för elever i behov av särskilt stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur lärare organiserar och anpassar naturvetenskaplig undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Målet var att finna de centrala teman som framkom i lärarnas berättelser av sin verksamhet. För att söka svar på dessa frågor genomfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt fem lärare som på något sätt arbetar med naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Syftet bröts ner i följande frågeställningar: – Vilken roll har lärare i naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd? – Hur organiserar och anpassar lärare sitt arbetssätt och val av stoffområden i naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd? Som förberedelse för intervjuerna gjordes en litteraturstudie för att bli insatt i ämnet. Valt ämnesområde är i princip outforskat, därför har det varit utmanande att finna litteratur som direkt berör frågeställningarna kring naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Däremot finns det mycket skrivet om specialpedagogik i allmänhet, naturvetenskapen i skolan och om matematik för barn med inlärningssvårigheter. Slutligen beskrivs ett par olika teoretiska perspektiv för lärande, den konstruktivistiska teorin samt det sociokulturella perspektivet. De tre teman som framkommiti lärarnas berättelser har varit lärarens roll, arbetssättet samt förändring av stoff och begrepp. Undersökningens resultat visar att lärare i naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd känner att de har en svår, men viktig roll som vuxen och förebild för elever i behov av särskilt stöd. De intervjuade lärarna anpassar sitt arbetssätt i naturvetenskap på olika sätt för dessa elever samt förändrar innehållet i sin naturvetenskapliga undervisning. Samtliga lärare i undersökningen tycker det är bättre att elever i behov av särskilt stöd får lite naturvetenskap än ingen alls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)