När socialen antecknar ‘missbruk’ i dina papper”- en kvalitativ studie om gränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk på Flashback Forum

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Detta är en kvalitativt genomförd studie med syfte att undersöka föreställningar omgränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk av alkohol och narkotika. Huvudsakligenundersöks gränsdragningen i diskussionstrådar på Flashback Forum som sedan jämförs medbedömningar inom socialtjänsten. Studien bygger på diskussionstrådar som behandlaralkohol- och narkotikaanvändning samt en intervju av en tidigare socialarbetare inomvuxenenheten. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv används för att betrakta föreställningarom fenomenet som konstruerat i olika sociala arenor. Bearbetningen av materialet bygger påen tematisk analys där diskurser och motdiskurser undersöks i talandet om bruk respektivemissbruk. Utifrån diskussionstrådarna finner studien två slutsatser i förhållande till dessadiskurser. Användarna på Flashback särskiljer inte alkohol och narkotika avseende defaktorer som karakteriserar ett bruk eller ett riskfyllt/problematisk bruk. Slutligenuppmärksammas att användarna framförallt talar i termer om riskfaktorer och distanserar sigpå så vis från att stämpla och benämna sin egna och andras alkohol- och narkotikaanvändningsom ett missbruk.Nyckelord:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)