Äldre personers upplevelser av sin egen sexualitet : En litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Jönköping University/HHJ, Institutet för gerontologi

Författare: Fanny Kårelind; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Normer för äldres sexualitet är under förändring men det finns fortfarande negativa attityder kring äldre och sexualitet i samhället. Tidigare forskning visar att äldre personer idag är ofta sexuellt aktiva och nöjda med sitt sexliv men det finns flertalet olika försvårande omständigheter för att uttrycka sig sexuellt. Detta kan ha göra med primära åldersförändringar och sekundära så som olika symtom/sjukdomstillstånd. Negativa aspekter av sexualitet hos äldre kan ge försämrad uppfattning om självupplevd hälsa överlag. Syfte: att utifrån en litteraturöversikt av kvalitativa artiklar undersöka hur äldre personer beskriver sin sexualitet. Metod: en allmän litteraturöversikt gjordes. Sökningen gjordes i två databaser och resulterade i 15 artiklar som analyserades med tematisk innehållsanalys. Resultat: Fyra övergripande teman skapades: sexualitet genom livet, sexualitet i relationer, hinder för sexualitet samt behov och lust. Slutsats: Det finns för lite forskning kring äldres upplevelser kring sin egen sexualitet och den existerande forskningen inom området med kvalitativ ansats har många olika problem, bland annat en ospecifik åldersdefinition samt en övervikt av kvinnliga informanter vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser kring äldres upplevelser generellt. Nyckelord: Sex, sexualitet, äldre, upplevelser, gerontologi

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)