Stimuli riktat mot kundernas sinnen - en fallstudie av ICA Maxi Kalmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Författare: Sebastian Åberg; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Problemformulering och frågeställning : Vad präglar marknadsföring riktad mot människans fem sinnen inom livsmedelshandeln? Syfte : Analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen, lyfta fram styrkor och svagheter med sådan stimuli i ICA Maxi´s livsmedelsbutik i Kalmar, samt undersöka möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden inom livsmedelsbranschen. Metod : Genom kvalitativa intervjuer med anställda på Maxi i Kalmar besvara ovanstående frågeställning och syften. Intervjusvaren kommer även förankras i väl utvald, relevant litteratur för att ge ytterligare tyngd bakom intervjusvaren. Slutsats : Stimuli riktad mot människans fem sinnen förekommer i ICA Maxi´s servicelandskap, och även inom livsmedelsbranschen. Detta arbete är medvetet, och representanter ifrån Maxi säger sig även förstå kraften i sådana stimuli. Dock inkluderas inte samtliga sinnen, och förvånansvärt få tillvägagångssätt för att tilltala kundernas sinnen finns idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)