Ambulanspersonalens upplevelse av att vårda barn : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Ambulanspersonal möter i sitt arbete många olika patienter, patienternas ålder varierar och så också de olika sjukdomstillstånden. En oro hos ambulanspersonal är att vårda sjuka och skadade barn. En känsla av otillräcklighet och att vårda två patienter samtidigt - barnet och dess anhöriga. En svårighet inom ambulanssjukvården är även att den medicintekniska utrustningen är anpassad för vuxna och inte alltid passar barn vilket gör att risker inom patientsäkerheten uppstår. Syftet med studien var att belysa ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn ur ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv. Metoden som valdes är en litteraturstudie där 11 vetenskapliga artiklar från år 2007 till 2017 inkluderades från databaserna Pubmed, Cinahl och manuella sökningar i referenslistor. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats. De inkluderade artiklarna har kvalitetsgranskats och därefter analyserats utifrån integrerad analys. I resultatet framkom tre kategorier som svarar på studiens syfte. Dessa var Känslomässiga upplevelser, Vård av två patienter - barnet och anhörig samt Behov av utbildning. Det framkom i resultatet att ambulanspersonalen upplevde känslor som stress och ångest vid larm gällande barn. Det framkom även att ambulanspersonalen upplevde svårigheter då de hade en känsla av att vårda två patienter, både barnet och deras anhöriga. Ambulanspersonalen upplevde att mer utbildning inom ämnet behövs. Slutsatsen var att mer utbildning behövs för ambulanspersonalen för att förbereda sig på att vårda barn. Med mer utbildning inom ämnet kan kompetensen förbättras och de känslor som ambulanspersonalen upplever vid dessa larm som exempelvis ångest och stress kan minskas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)