Sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på en vårdavdelning inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård är en vårdform som skall förbättra eller upprätthålla livskvalitet för döende patienter och dess närstående. I stora delar av världen finns ingen tillgång till specialiserad palliativ vård, men kraven ökar för att det skall erkännas som en mänsklig rättighet. Närstående till döende patienter på vårdavdelningar inom akutsjukvård upplever inte att de får tillräckligt med stöd och uppmärksamhet. Vården bör kännetecknas av en professionell vårdrelation och från sjuksköterskans perspektiv skall vårdrelationen präglas av kunskap, öppenhet och reflektion. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på en   vårdavdelning inom somatisk akutsjukvård. Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga originalartiklar. Av dessa artiklar var nio kvalitativa och en mixad. Resultat: Sammanställningen för materialet resulterade i fyra huvudteman och två underteman; Sjuksköterskans uppfattning om en god palliativ vård, Döden i sjuksköterskans dagliga arbete med två underteman När tiden inte räcker till och När döden närmar sig. Sjuksköterskors upplevelser av att skapa en god vårdmiljö och Kommunikationens betydelse för palliativ vård. Diskussion: Det sammanställda resultatet och dess tillvägagångssätt diskuterades i en resultat- och metoddiskussion. Resultatet problematiserades i relation till bakgrund, utökad litteratur och vetenskapliga studier samt utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)