Bilden av den medvetslösa patienten. Intensivvårdssjuksköterskors beskrivningar av hur de lär känna den medvetslösa patienten.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: Att lära känna patienten innebär både att lära känna patienten som person och att lära känna patientens fysiska reaktionsmönster. Att möta patientens livsvärld innebär att både patientens, de närståendes och sjuksköterskans perspektiv inkluderas och förstås som ett sammanhang. Att vara medvetslös innebär att inte reagera på någon form av tilltal eller fysiska stimuleringar.Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskan lär känna sin medvetslösa patient och att belysa intensivvårdssjuksköterskans syn på vikten av att lära känna den medvetslösa patienten.Metod: Data kommer att samlas in med intervjuer och analyseras med kvalitativ innehållsanalys. En pilotstudie där tre kvinnliga sjuksköterskor intervjuades genomfördes för att testa metodens hållbarhet. Resultat: I resultatet av pilotstudien framkom tre teman: att skapa sig en bild av patienten, att uppmärksamma patienten och en förutsättning för god och individuell omvårdnad.Resultatet visar på flera olika sätt som sjuksköterskan använder sig av för att lära känna den medvetslösa patienten. Diskussion: Anhöriga är en mycket viktig källa för att kunna lära känna patienten som person, kanske den viktigaste. Att använda sin förförståelse kan vara till hjälp för sjuksköterskan, särskilt om patienten inte har några anhöriga. Det är viktigt för sjuksköterskan att tänka på hur hon kommunicerar med den medvetslösa patienten.Slutsats: Resultatet av pilotstudien bekräftar att fördjupad kunskap om hur sjuksköterskan lär känna den medvetslösa patienten är värdefull och kan bidra till bättre omvårdnad och minskat vårdlidande för denna sårbara patientgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)