Hur rHuEPO kan påverka uthållighetsprestandaHur rHuEPO kan påverka uthållighetsprestanda

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Författare: Jennifer Hedenberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Erytropoietin (EPO) är ett endogent glykoproteinhormon som stimulerar produktionen av erytrocyter. Erytrocyternas huvuduppgift är att transportera syre till vävnader och på detta sätt främja aerob metabolism vilket genererar energi till musklerna. På 80-talet framställdes för första gången rekombinant humant EPO (rHuEPO) vilket på senare år använts illegalt som dopingmedel. Denna typ av doping klassas följaktligen som bloddoping och 1990 förbjöds rHuEPO av World Anti-Doping Agency (WADA). Många fall av rHuEPO doping har emellertid uppdagats under åren där syftet med användningen hos atleterna har varit att bland annat öka sin uthållighetskapacitet och således prestationsförmåga. Syftet med detta fördjupningsprojekt var att undersöka vilka samt hur kraftfulla effekter rHuEPO har på parametrar som förbättrar prestation. Metoden som tillämpades för projektet var en systematisk litteraturöversikt där vetenskapliga originalstudier, relevanta för syftet, granskades och sammanställdes. Resultatet visade på att rHuEPO ökar VO2max vilket är en indikation på en atlets kardiorespiratoriska kondition. Även hematologiska parametrar som total hemoglobinmassa (tHb), hemoglobinkoncentration (HGB) samt hematokrit (HTC) ökade vilka alla tre är involverade i syretransporten i cirkulationssystemet. Resultatet visar således på att en kur av rHuEPO har positiva effekter parametrar som är viktiga för en atlets prestation. Om den effekt som resultatet visade på prestation appliceras på verkligheten skulle det innebära att en längdskidåkare i Vasaloppet 2020 skulle komma på första plats istället för 73:a.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)