Att baka en sockerkaka på sju olika sätt –En studie om hur personal inom daglig verksamhet för personer med funktionshinder, arbetar med varje enskild arbetstagares bästa i centrum

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur personal inom daglig verksamhet i en av Göteborgs stadsdelar, ser på samt arbetar utifrån den gemensamt uppsatta värderingen: Att arbeta med varje enskild arbetstagares bästa i centrum, utifrån dennes förutsättningar och förmågor. Personalens förhållningssätt gentemot arbetet med och för arbetstagarna har även varit i fokus.Följande frågeställningar har fungerat som hjälp vid strävandet efter att uppnå syftet:• Vad innebär det för personalen att sätta varje enskild arbetstagares bästa i centrum och vilka arbetsmetoder använder de för detta? • Hur arbetar personalen utifrån varje enskild arbetstagares förutsättningar och förmågor? • Vilket/vilka förhållningssätt till arbetet med och för arbetstagarna finns hos personalen?Vi har använt oss utav en kvalitativ metodstrategi vid genomförandet av denna uppsats. Empirin har samlats in genom åtta intervjuer med personal från den undersökta stadsdelens dagliga verksamhet. Som analysredskap har vi använt oss av följande teorier och teoretiska begrepp för att lyfta fram olika aspekter och belysningspunkter i vårt insamlande material: Salutogent perspektiv & KASAM; Beroende, Autonomi & Självbestämmande; Bemötande samt olika former av socialt stöd. Även tidigare forskning inom området daglig verksamhet och arbete för personer med funktionshinder samt tidigare forskning om bemötande och omsorgsarbete, har använts som analysredskap i uppsatsen. Resultaten visar att arbetet med varje enskild arbetstagares bästa i centrum, för personalen bland annat innebär att bemöta och utforma aktiviteter utifrån varje enskild arbetstagares förutsättningar och förmågor. Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla samt ska de syfta till att utveckla förmågor eller åtminstone bibehålla de förmågor en arbetstagare har. Personal anser att arbetstagaren i så stor utsträckning som möjligt ska vara delaktig vid utformning samt vid val av aktiviteter och arbetsuppgifter. Det framkommer dock att personal ibland bestämmer åt den enskilde vad som är dennes bästa. Personal pratar om att de får ge olika former av stöd utifrån den enskilde arbetstagarens behov och förutsättningar. Förhållningssätt som kunnat utläsas från personalen är bland annat att de anser att man ska bemöta den enskilde arbetstagaren med respekt och att vara lyhörd. Arbetstagaren ska komma i första hand i alla lägen. Det finns vissa faktorer som begränsar personalens arbete med arbetstagarens bästa i centrum. Det handlar bland annat om brist på tid, avsaknad av hjälpmedel, lokaler som inte är anpassade efter målgruppen samt begränsad bakgrundsinformation från LSS-handläggare. Det framkommer även att stadsdelens ekonomi och resurser styr mycket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)