”Du ser ju inte så svensk ut” : En kvalitativ studie om förekomsten av vardagsrasism och diskriminering mot andra generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Dagens svensk är en individ som idag har olika bakgrund, utseenden, religion och kön. Faktorer som har en avgörande roll när det gäller individers chanser och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Denna studie avser att presentera förekomsten av vardagsrasism och diskriminering mot andra generationens invandrare (dvs. individer födda i Sverige med en eller två föräldrar födda utomlands) på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med denna kvalitativa studie är att spegla hur andra generationens invandrare upplever den svenska arbetsmarknaden. Genom en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer intervjuades det sammanlagda urvalet av 8 personer varav 4 män och 4 kvinnor som ingår i gruppen andra generationens invandrare, med olika etnisk bakgrund. Därefter genomfördes en tematisk analys. Ofta beskrivs diskrimineringen genom s.k. situation testing av invandrare (Höglund, 2002). Idag finns det inte lika mycket studier som berör andra generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Det gör denna studie särskilt intressant inom forskningen. Fokus riktas även mot hur man idag kan särskilja olika arenor som går att hänvisa till vardagsrasism inom arbetsmarknaden, hur dessa mekanismer går att skåda framgår i denna studie. Vidare sker en uppdelning mellan rekryteringsprocessen, inträdet på arbetsmarknaden (när individen är nyanställd, arbetat i max tre månader) och situationen på arbetsmarknaden (när individen erhåller en anställning som är längre än tre månader). Resultaten visar att även om det sker specifika skillnader t.ex. om individen saknar eller erhåller arbetserfarenhet samt skillnader i anställningstid går det, att tolka en huvudsaklig generell likhet där diskrimineringen är dold samt går att härleda på etnisk och rasmässiggrund. Dold form av rasism är svår för individen att hantera, det blir tydligt när den bakomliggande rasismen kan förnekas det beskriver kärnan för den moderna rasismen (Essed, 1996). Diskrimineringen möjliggörs när individen erhåller underordnad position, saknar tolkningsföreträde och genom diskrimineringens stigmatiserande innebörd (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)