Från ceremoni till trauma : en mediehistorisk studie av luftskeppet Hindenburg som en uppblåst mediehändelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: Denna uppsats studerar Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering om händelsen som benämns Hindenburgkatastrofen. Syftet med studien är att undersöka hur journalistiken är medskapare till en historisk händelse och på vilket sätt tidningarna konstruerade en mediehändelse. Studien motiveras av det bristande forskningsläget. Dels har tidigare forskning om mediers rapportering av Hindenburgkatastrofen enbart fokuserat på bilder. Dels är forskningen om katastrofer som mediehändelser tunn. Dessutom har inga studier gjorts över en mediehändelse som under rapporteringens gång förändrats så totalt i sin karaktär som i fallet Hindenburg. Vi använder oss av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera tidningsartiklar publicerade inför, under och efter katastrofen ägt rum. Med hjälp av teorierna om mediehändelser och myten om det medierade centrumet undersöker vi vilka tekniker som tidningarna använde sig av i rapporteringen. Vi undersöker hur de blåste upp luftfärden som en mediehändelse och sättet de försökte ta kontroll över det medierade centrumet i samband med att luftskeppet Hindenburg exploderar. Resultaten visar att det i samband med katastrofen bildas flera medierade centrum. Detta leder till att det uppstår en konkurrens mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet om det splittrade centrumet. Studien synliggör tidningarnas olika strategier för att styra narrativet och därmed kontrollera mediehändelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)