Relationell makt i skolan : En studie av elevers maktutövning på lärare i undervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Andreas Johansson; Emma Norenäs; [2017]

Nyckelord: Foucault; Maktrelationer; Lärare; Elev;

Sammanfattning: Läraren behöver förhålla sig till många olika aktörer, lagar och regler i sin yrkesutövning. Samtidigt ska läraren bedriva lektioner där relationen till eleverna blir viktiga. Alla relationer innehåller utövning av makt och således också relationen mellan elev och lärare i klassrummet. Syftet med denna studie är att synliggöra och förstå maktrelationen mellan elever och lärare och vilka konsekvenser elevernas maktutövning får på undervisningen. Som teoretisk utgångspunkt har vi använt oss av Foucaults resonemang om disciplin, normalisering och maktrelationer. Vår empiri har samlats in genom 10 stycken tematiskt öppna intervjuer. Empirin sorterades genom att vi skapade koder och kategorier utifrån vårt teoretiska ramverk samt den insamlade empirin. Vårt kodade material analyserades sedan genom att vi studerade relationen mellan teori och empiri. Vårt resultat visar att elever använder flertalet strategier i sin maktutövning gentemot lärare, som i sin tur leder till att lektioner och undervisning påverkas på olika sätt. Resultatet tyder också på att goda relationer är grundläggande för en lyckad undervisning. Studiens resultat bidrar till att ytterligare synliggöra elevers påverkansstrategier samt de informella maktrelationerna mellan elev och lärare genom att använda Foucault teoretiska resonemang om maktrelationer och disciplinär makt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)