Pedagogers arbete med språkutveckling : En observationsstudie gjord på barn och pedagoger för att se hur pedagoger arbetar med språkutveckling

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Författare: Maria Lundgren Järvinen; Therese Ek; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Språket är en del av människan och utan ett utvecklat språk kan vi inte kommunicera med omgivningen. Hos barn i förskoleåldern är utvecklingstempot högt och barnets mottaglighet och motivation till att lära lägger grunden för ytterligare lärande (Eriksen Hagtvet, 2004). Syftet med studien är att se hur pedagoger arbetar med barn i ålder 1-3 år för att stimulera deras språkutveckling. Vi utgick ifrån följande frågeställningar: Hur kommunicerar pedagoger med barn för att utveckla deras språkliga medvetenhet? Hur använder sig pedagoger av språket för att stimulera barns språkutveckling? Hur skapar pedagogerna en stimulerande språkmiljö? För att svar på dessa frågeställningar så gjorde vi observationer på pedagoger i förskolan. Vi tolkar resultatet i studien att pedagoger verka medvetna om att barns språkutveckling börjar tidigt och att deras förhållningssätt till språket påverkar barns utveckling. Resultatet visar också att det vardagliga samtalet är betydelsefullt och en viktig del av barns vardag.     Nyckelord: språkutveckling, ordförråd, förskola, pedagogers förhållningssätt, miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)