Uppdrag och verklighet : En studie om uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

Sammanfattning: Lindblom, C. och Skoog, D. (2008) Uppdrag och verklighet - En studie om uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet. C-uppsats i sociologi. Högskolan i Gävle, institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Undersökningens syfte var att undersöka om verksamhetschefer upplever att deras uppdragsbeskrivning stämmer överens med det dagliga arbetet inom verksamheten samt om uppdragsbeskrivningen inverkar på deras yrkesroll som verksamhetschef inom ordinärt boende, hemtjänst. Undersökningen utgjordes av en kvalitativ studie i form av intervjuer. Antal informanter som deltog i studien var fyra verksamhetschefer inom ordinärt boende inom Omvårdnad Gävle. Resultatet visade att verksamhetscheferna inte upplevde att uppdragsbeskrivningen motsvarade vad de utförde i det dagliga arbetet i verksamheten. Uppdragsbeskrivningens inverkan på ledarskap respektive chefskap upplevdes som viktig,dock upplevde inte cheferna att den var uppdaterad. Denna undersökning visar att det behövs en uppdatering av uppdragsbeskrivningen, samt en ökad kommunikation mellan chefer och politiker. Genom en ökad kommunikation tror vi att en ömsesidig förståelse kan uppnås, vilket kan medföra att klyftan mellan uppdrag och verklighet minskar. Nyckelord: Uppdragsbeskrivning, ledarskap, chefskap, roll, agerande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)