Regionala resors effektivitet : En analys och jämförelse av inrikesresors säkerhet, tidsåtgång, kostnad, arbetsmiljö och miljöpåverkan

Detta är en Master-uppsats från KTH/Flygdynamik

Författare: Cherine Colliander; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport utgör ett examensarbete på institutionen för Teknisk mekanik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med denna studie är att tillföra ett underlag för Kungliga Tekniska Högskolan vad gäller val av färdsätt för regionala tjänsteresor utifrån tid, kostnad, säkerhet, arbetsmiljö och miljöpåverkan. Resor mellan Stockholm och utvalda svenska städer genomfördes för datainsamling till studien. Under dessa resor registrerades position utifrån vilken energiförbrukning och motsvarande utsläpp kunde beräknas. Under resorna mättes även vibrationer och ljudnivå för utvärdering av arbetsmiljö. Generellt kan det konstateras att resa med flyg är snabbast. När det gäller kostnad är samåkning med maximalt antal passagerare i bil billigast. För övriga färdmedel varierar biljettpriserna mycket beroende på efterfrågan av en viss rutt, och det går inte att dra några slutsatser om huruvida biljetter med ett visst företag är billigare än för ett annat. Alla undersökta färdmedel ansågs vara säkra att resa med, men bil är minst säker utav samtliga. Vibrationsmätningar genomfördes inte under flygresor, men generellt är resor med tåg, bilar och bussar av särskild risk för lågfrekventa vibrationer som kan leda till illamående. För de resor där mätningar genomfördes kan det konstateras att SJ Snabbtåg inte uppvisade lågfrekventa svängningar i samma utsträckning som övriga fordon, och därmed kan antas vara av lägre risk för åksjuka. Alla undersökta färdmedel uppfyllde Arbetsmiljövärkets krav på buller. Tåg och elbil var de fordon med lägst utsläpp per passagerare förutsatt att använd el härstammar från nordisk eller svensk elmix. Miljöpåverkan av kärnavfall i samband med produktion av kärnkraft har ej tagits hänsyn till i denna studie. Energiförbrukningen per passagerare var i samma storleksordning för samtliga undersökta fordon, men generellt lägst för buss. Såväl utsläpp som energiförbrukning per passagerare är givetvis som lägst då fordonet är fullsatt, vilket inte var fallet under de genomförda resorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)