Motiverande samtal i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar : En intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag de mest förekommande sjukdomarna i Sverige. Sjukdomar som orsakas av ohälsosamma levnadsvanor kan förebyggas genom att leva mer hälsosamt. Motiverande samtal är en samtalsmetod som sjuksköterskan kan använda sig av i arbetet med att hjälpa patienter hitta motivation till livsstilsförändring med mål att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av Motiverande samtal i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor där sex intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler, strålenhet, tobakavvänjning, inom företagshälsovård och hemsjukvård i södra Sverige. En manifest innehållsanalys användes för att analysera materialet från intervjuerna. Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser sammanställdes i fyra kategorier och nio underkategorier. De fyra kategorierna som framkom var Olika strategier i förändringsprocessen, Patienten som en del i vårdteamet, Faktorer som har betydelse för livsstilsförändring och Styrkor och svagheter med MI.   Slutsats: Sjuksköterskorna upplever MI som ett hjälpmedel i arbetet med att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. MI upplevs också främja patienters delaktighet och egenvård. Att arbeta förebyggande mot livsstilsrelaterade sjukdomar genom MI upplevs kunna främja kostnadseffektivitet i samhället, minska belastning på sjukvården och förbättra folkhälsan. Svårigheter som upplevs i tillämpningen av MI är vid situationer med språk- och kulturskillnader och kan därför vara ett ämne för vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)