Avsikten att lämna yrket bland ordningsvakter i Sverige : en kvantitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

Sammanfattning: Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom yrket. Syftet med föreliggande studien var således att undersöka sambandet mellan avsikten att lämna yrket, arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och personlighet samt om arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och personlighet har en betydelse för avsikten att lämna yrket. Fokusgruppen är ordningsvakter i Sverige. Tidigare svensk forskning som undersökt liknande syfte, där ordningsvakter är fokusgrupp finns inte. I föreliggande studie deltog 217 personer som arbetar som ordningsvakter i Sverige. Datainsamlingen genomfördes via en webbaserad enkätundersökning bestående av självskattningsinstrument. Avsikten att lämna yrke undersöktes med hjälp av ett påstående "under den senaste tiden har jag funderat på att lämna yrket", inre och yttre arbetstillfredsställelsen mäts med Minnesota Satisfaction Questionnaire Short Version, arbetsengagemang med Utrecht Work Engagement Scale 9-items och personlighet med International Personality Item Pool NEO 120-items. Resultatet visade på att inre och yttre arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang har en signifikant negativ korrelation med avsikten att lämna yrket, samt att personlighetsegenskaperna extraversion, välvillighet och samvetsgrannhet korrelerade negativt och neuroticism positivt med avsikten att lämna yrket. Resultatet av två hierarkiska regressioner visade på att arbetsengagemang har starkast betydelse och förklarade störst varians av avsikten att lämna yrket, med följd på specifikt yttre arbetstillfredsställelse (t.ex. kompensation och utvecklingsmöjligheter) och sist öppenhet. Slutsatsen är att yttre arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang hos ordningsvakter har en stark betydelse för avsikt att lämna yrket och bör således få större uppmärksamhet av och inom organisationerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)