Röd tråd genom elevens hela skoldag : Anpassningar och stödinsatser i fritidshemmet

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Statens offentliga utredning Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) har tagit fram ett förslag på en förändring i skollagen för att säkerställa elevers rätt till extra anpassningar och särskilt stöd på fritids. Utifrån detta ville vi ta reda på hur pedagoger i fritidshem upplever att arbetet kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd på fritids organiseras både i den egna verksamheten och i samverkan med övriga. Vi använde oss av kvalitativ metod och genomförde intervjuer med sex pedagoger verksamma på fritidshem på två olika skolor. Det teoretiska ramverk vi använde oss av var Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori. Studien visade att pedagogerna framför allt arbetade med extra anpassningar för att möta elevernas behov och då företrädesvis på gruppnivå men att särskilt stöd inte var vanligt förekommande i fritidsverksamheten. Respondenterna upplevde generellt stöd från specialpedagog men organisation och samverkan såg olika ut på skolorna. Studien visade att det finns brister i samverkan både inom och mellan de olika professionerna i skolan. Gemensamt för respondenternas svar var att det saknas rutiner och riktlinjer för bedömning, utredning och utvärdering av behov och elevers rätt till stöd i fritidshemmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)