Hur förlänger vi arbetslivet? : En kvalitativ studie om äldre arbetskraft inom Luleå kommuns gymnasieskolor

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Luleå kommun står inför en stor generationsväxling kommande år, där efterfrågan på arbetskraft kommer vara större än utbudet. En allt äldre befolkning gör att de som arbetar måste försörja fler. Om äldre arbetskraft arbetar längre skulle det ge stora effekter på den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan. Studiens syfte har därför varit att undersöka pensionspreferenserna hos äldre gymnasielärare inom Luleå kommun och identifiera de olika bakgrundsfaktorer som påverkar deras önskemål gällande ålder för ålderspensionering. Målsättningen med studien har varit att skapa en förståelse kring äldre arbetskraft som ska generera i ett underlag för Luleå kommuns arbete med äldre arbetskraft och möjligheten att förlänga arbetslivet. Genom kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare och två rektorer har resultatet visat att majoriteten av lärarna är inställda att arbeta fram till 65 års ålder. De faktorer som påverkar pensionsbeslutet är hälsan i första hand men även påverkansmöjligheter och ekonomin. Lärarna är i stort positiva till att kunna förlänga arbetslivet men för att stanna kvar längre vill de få vara delaktiga och kunna påverka sin arbetssituation där arbetskraven anpassas efter arbetsförmåga. Lönepåslag eller möjlighet att gå ner i tid ökar även förutsättningen för att lärarna kan tänka sig att stanna kvar i arbetslivet längre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)