Erfarenheter av introduktionsprocessen - från checklista till utvecklingsmöjligheter. En kvalitativ fallstudie inom offentlig förvaltning utifrån de ansvarigas perspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera hur ansvariga, på en enhet inom offentlig förvaltning, arbetar med dess introduktionsprocess. Vidare för vi även diskussioner gällande utvecklingsmöjligheter för denna process. Uppsatsen är skriven utifrån en induktiv, kvalitativ metod där vi har genomfört en fallstudie på en enhet inom offentlig förvaltning. Genom ett målstyrt urval har vi utfört fyra semistrukturerade intervjuer med ansvariga för introduktionsprocessen inom enheten, samt analyserat en checklista relevant för denna introduktion. Detta empiriska material har gett upphov till användandet av teorier inom organisationsstruktur och kultur, socialt lärande samt socialisation. Resultat och analys visar att introduktionsprocessen är relativt väl fungerande inom enheten. Detta gäller särskilt välkomnandet för den nya medarbetaren samt fadderskapet vid introduktionen. Vi har dock identifierat vissa utvecklingsmöjligheter som enheten bör beakta. Dessa framförallt i form av IT-aspekter samt förmedling av förståelse för organisationens struktur och kultur vid introduktionen. Vidare rekommenderar vi att enheten arbetar fram en gemensam praxis för avstämning och utvärdering av introduktionsprocessen. Slutligen ges avslutande reflektioner samt förslag till vidare forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)