Pulsen på personlighetstest : Individens upplevelse av och förhållningssätt till personlighetstest.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Personlighetstester är en urvalsmetod som blivit vanligt förekommande vid re-krytering av ny personal inom ett flertal yrkeskategorier och branscher i Sveri-ge. Det är därför intressant att studera människors upplevelse av personlighets-test vid rekryteringssammanhang. Studiens syfte var att undersöka individers upplevelse av och förhållningssätt till personlighetstester under en rekryterings-process. Åtta deltagare valdes ut utifrån bekvämlighet och tre kriterier. Delta-garna skulle ha olika yrken, gjort ett personlighetstest under de senaste två åren och blivit anställda. Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer och analyserades tematiskt. Resultatet visade att flertalet av deltagarna upplevde personlighetstest som en lämplig urvalsmetod i kombination med intervjuer un-der en rekryteringsprocess. Företagets krav på arbetet, rekryternas bemötande, information och feedback hade stor inverkan på deltagarnas upplevelse av per-sonlighetstest. Key words: Personality test, Personality, Faking, Recruitment process. Inledning I dagens IT- och Servicesamhälle är människan företagens viktigaste resurs och konkurrens-medel. En ökad globalisering, teknologiskutveckling och nya sociala trender är företeelser som bidragit till att företag står inför nya utmaningar när det gäller att hitta och selektera ny personal (Lievens, van Dam & Anderson 2002; Mabon, 2002). Yrken försvinner helt, ändrar form eller nya tillkommer på arbetsmarknaden. I takt med utvecklingen, förändras kraven på vad företagen behöver för typ av kompetens och medarbetare. För dem som hanterar och till-sätter mänskliga resurser inom företag innebär detta att det ställs högre krav på användandet av bra metoder, för att kunna identifiera och anställa kompetenta framtida medarbetare. En av dessa metoder är personlighetstest som har blivit vanligt förekommande vid rekryteringspro-cesser inom flertalet branscher i Sverige (Mabon). Under de senaste 18 åren har ett stort antal studier visat att personligheten har stor betydelse för framgång inom arbetslivet (Sjöberg, 2000). Varje individ är unik, har olika egenskaper, erfarenheter, förutsättningar och är liksom företagen i ständig utveckling. Genom att mäta dessa olikheter och tillvarata dessa egenskaper kan de användas för att få ett bättre fungerade arbetsliv på företagen (Mabon). I föreliggande studie var syftet att undersöka användningen av personlighetstest vid rekrytering utifrån indi-videns perspektiv med fokus på upplevelse av och förhållningssätt till personlighetstest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)