Funktionsnedsättning och identitet – funktionsnedsatta elevers identitetsutveckling i kontakten med habiliteringsprofessioner

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet är att belysa hur funktionsnedsatta gymnasieelevers identitetsutveckling påverkas av kontakten med habiliterings- professioner. På vilket sätt bidrar funktionsnedsättning och mötet med habiliteringsprofessioner till unga människors identi- tetsutveckling och vilka svårigheter och möjligheter finns det i det- ta? Kvalitativ studie med intervjuer. Eleverna möter både svårigheter och möjligheter i sin identitetsutveckling i relation till habiliteringsprofessionerna. Svårigheterna kommer av kulturella och strukturella omständigheter i organiseringen av habiliteringsprofessioner- nas arbete som kan påverka elevernas deltagande och initiativförmåga nega- tivt. Elevernas självbild kan också påverkas av att införlivas i ett system av habilitering där den oavsiktliga konsekvensen blir att eleverna definieras som speciella och inte som andra. Integriteten kan bli lidande då många vet myck- et om eleverna och de kan uppleva sig belysta på ett sätt som andra elever inte är. Möjligheterna är att kunna utmanas av habiliteringsprofessionerna i synen på vad eleverna klarar av. Eleverna uttrycker att de lärt sig mycket om sig själva, både om sin kropp och vad man klarar praktiskt. Det sociala i mötet med andra elever och professionerna hjälper också till att utveckla. Allt tillsammans kan utveckla ett engagemang för det man upplever som viktigt i livet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)