Den fysiska aktivitetens betydelse för äldre personer med demens – En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund:9,25 miljoner människor i Europa haren demenssjukdom och antaletberäknas öka. Att leva med en demenssjukdom innebär olika neuropsykiatriska symtom som hindrarden kroppsliga funktionenochleder till att personer med demens blir fysisk inaktiva och mer stillasittande.Syfte: Syftet är att beskriva vilken betydelse fysisk aktivitet har för äldre personer med demens.Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt och baserades på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna hämtades från databaserna PubMed, CINAHL samt PsycINFO och var publicerade mellan år 2010–2020.Resultat:Fysisk aktivitet påverkar den psykologiska funktionen genom att ge äldre personer med demens en ökad självkänsla, mindre depression samt bättre minne. Fysisk aktivitet påverkarocksåden kroppsliga funktionen då personer med demens blev mer rörliga samt att deras motorik och balans förbättrades. Sociala relationer kunde enklare etablerasoch engagemangetökadenär någon form av fysisk aktivitet utfördes av personerna.Slutsats:Litteraturöversiktens resultat visar att fysisk aktivitet är en positiv behandling hos personer med demens. Att vara fysisk aktiv visar sig ha en positiv effekt på kognitionen och minnet. Den fysiska aktiviteten hos äldre personer med demens bidrar till en tillvaro där relationer kan etableras och ett psykiskt välbefinnande förbättras. Fysisk aktivitet bidrar inte bara till en psykologisk positiv effekt, även den kroppsliga funktionen påverkas positivt då balans, rörlighet, muskel-och greppstyrkan förbättras hos personer med demens. Fysisk aktivitet kan skulle kunna vara ett alternativ till behandling för personer med en demenssjukdom för att uppnå hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)