Manualbaserad bildterapi för ungdomar med depression. Uppfattningar bland bildterapeuter inom barn- och ungdomspsykiatri.

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

Sammanfattning: Syfte Manualbaserad bildterapi har bevisad effekt för vuxna med depression och en pilotstudie har undersökt metoden för ungdomar med depression. Denna studie undersökte bildterapeuters uppfattningar av att arbeta med manualbaserad bildterapi med ungdomar med depression. Metod Delfimetoden användes för att digitalt samla in fyra bildterapeuters uppfattningar av att arbeta med manualbaserad bildterapi med ungdomar. Öppna frågor analyserades med innehållsanalys vilket resulterade i kodad data. Koder sammanställdes till frågor och sedan formulerades påståenden utifrån expertpanelens skattningar. Studien pågick i fyra steg.   Resultat Denna studie visade bildterapeuters uppfattningar av att arbeta med manualbaserad bildterapi inom barn- och ungdomspsykiatri. Studiens expertgrupp omfattade alla experter som har använt manualen i denna kontext. Studien utmynnade i expertskattningar av 26 påstående inom kategorierna: tillfredsställelse, utveckling,struktur, ungdomsanpassning, individcentrering, terapeutens kunskap, flexibilitet, psykisk ohälsa och hälsofrämjande. Expertgruppen instämde helt i att bildterapeutens kompetens som bildterapeut, yrkeserfarenhet av målgruppen och bildövningarna var viktiga för behandlingen. Samtliga instämde också helt i att ungdomarnas självkännedom ökade och att manualen kunde vara användbar i delar. Bildterapeutiska processer och terapeutisk potential presenterades utifrån neurovetenskaplig kunskap. Slutsats Behandlingsutbudet för depression hos ungdomar är begränsad i Sverige. Ur denna studie framträder uppfattningar om manualbaserad bildterapi som metod och uppfattningar om dess lämplighet för andra ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Expertgruppen prioriterade bildterapeutens specifika kompetens. Studiens storlek och behandlingens potential är skäl till att fler studier behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)