Finns det ett samband mellan koffein och ångest hos unga vuxna? : En kvantitativ tvärsnittsstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

Författare: Rebecca Livaniou; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan koffein och ångest hos 18-29 åringar. Den primära frågeställningen är om det finns ett samband mellan koffeinkonsumtion och ångest hos unga vuxna. Vidare även om det finns ett samband mellan koffeinkonsumtion och ångest i relation till kroppsvikt hos både män och kvinnor. I samband med detta är hypotesen att högre koffeinkonsumtion hänger ihop med högre ångestnivåer hos män och kvinnor. Metod Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie. En enkätundersökning utfördes online och 245 individer deltog. Av totalt 245 deltagare var 18% i åldrarna 18–21 år, 44,9% mellan 22–25 år och 37,1% mellan 26–29 år. Könsfördelningen var relativt jämnt fördelad då 42% var män och 58% var kvinnor. Studien hade inget bortfall. Enkätundersökningen bestod av tre kategorier; allmänna frågor, koffeinkonsumtionsfrågor samt ångestfrågor. De allmänna frågorna bestod av ålder, längd, vikt och kön. Koffein konsumtionsfrågorna baserades på en redan validerad enkät vid namn Diet and Behavior Scale (DABS) och som översattes till svenska (Richards et al., 2015). Ångestfrågorna baserades på en annan redan validerad enkät vid namn Generalized Anxiety Disorder – 7 questionnaire (GAD-7) (Sidik et al., 2012). Jag använde mig av en version som var översatt till svenska (Psykatristöd, u.å). Resultat Av totalt 245 deltagare hade 51 personer medel till hög grad av ångest. Dock hittades inget samband, samtidigt som resultatet var icke signifikant. Slutsats Eventuella orsaker till att studien inte visar ett samband kan vara att majoriteten av deltagarna skapat en koffeintolerans då många var regelbundna i sitt intag. Deltagarna kan även ha konsumerat en för låg dos för att kunna påvisa ångest. Då reaktionerna efter koffeinkonsumtion kan se olika ut från person till person är det svårt att generalisera för en hel grupp. Valet av studiedesign är inte heller det bästa med tanke på att en enskild personskoffeinkonsumtionsmönster och kroppsreaktion ser olika ut.För att få mer tydliga och specifika svar på sambandet mellan koffein och ångest skulle framtida forskning eventuellt behöva utföras experimentellt, då detta är ett ämne som är svårt att studera för en hel grupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)