Egenföretagande : en studie om företagande bland akademiker

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

Syftet är att analysera på vilka sätt akademikerna kan uppmuntras till att ändra synen på egenföretagande. Fokus läggs på att ta fram förslag på vad som kan göras bättre för att underlätta för akademikerna vid Karlstads universitet och ge dem insikt i egenföretagarens värld.

Arbetsmarknaden för de akademiker som examineras idag är inte lika öppen som den var för 15 år sedan. Parallellt med den försämrade arbetsmarknaden ser vi svårigheterna i nybildningen av företag. Idag behöver man förhållandevis mer kapital, mer kunskap, fler kontakter och dessutom i de flesta fall en säregen innovation eller idé för att ha någon chans att lyckas. Trots detta ökar nyföretagandet successivt enligt institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS).

Universiteten runtom i landet erbjuder olika kurser och utbildningar med entreprenöriell inriktning. Svenska staten lägger över 800 mkr årligen på projekt som ska främja nyföretagandet. I denna strävan efter att öka nyföretagandet och tillväxten i landet har olika intressenter etablerat det vi kallar guideinstanser, vars uppgift är att hjälpa idébärare att lansera sina idéer i form av egna företag. Deras gemensamma mål är att ändra attityden och underlätta för idébärare och innovatörer som vill starta företag. Många av dessa organisationer är sponsrade av kommuner, landsting och länsstyrelse medan andra är till största delen självfinansierade. Genom guideinstanserna har möjligheter till olika lån och bidrag för företagare blivit tillgängliga. Det handlar om finansiering av olika delar i uppstarten av ett företag, t.ex. företagarlån, innovationslån och förstudiemedel. Deras viktigaste insats är dock den konsultation och guidning de ger till sin målgrupp.

För att få en djupare förståelse för egenföretagande i samhället, samt en god inblick i organisationerna i anslutning till ämnet har vi använt oss av kvalitativ metod i uppsatsen. Således har vi tillägnat mer än 20 timmar åt intervjuer och samtalsmöten med utvalda aktörer.

Information vi har tagit fram genom denna research pekar på att det som krävs för att öka nyföretagandet, samt förbättra kvaliteten och överlevnadsgraden på de nya företagen är en attitydförändring kombinerad med insatser från universitet och guideinstanser.

Efter all research under arbetets gång har vi kommit fram till att entreprenören är den största bristvaran i samhället. Därför ger vi i slutsatsen en del förslag på vad som kan göras för att injicera en dos av entreprenörsandan till akademikerna på Karlstads universitet. Sålunda behövs fler kurser på universitetet som syftar till att främja kreativiteten och företagsamheten hos studenter oavsett vilket utbildningsprogram de läser. Det krävs också bättre information till studenter om möjligheter och hjälp som finns att få från guideinstanserna. Från guideinstansernas sida behövs en större satsning på marknadsföring som verkligen når ut till akademiker, forskare och övriga individer som ses som potentiella idébärare. Det finns även ett behov av en samlingspunkt av alla organisationer under samma tak. Motivet är att det ska finnas en enkel och självklar väg att gå för alla som har en idé som de vill utveckla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)