Medias porträttering av "ghetto" i Malmö

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Tidningar skriver dagligen om nyheter, politik och debatt. Olika typer av brottslighet är ofta i fokus och det rapporteras nästan dagligen om skjutningar samt explosioner runt om i landet. Fokus har hamnat mer och mer på vilka områden i Sverige som har mer kriminalitet utöver det ”vanliga” och Malmö är en av de städer som har strålkastarljuset på sig. Mer och mer talas det om dessa områden på ett eller annat sätt. Syftet för uppsatsen är att undersöka hur diskursen ser ut i svenska tidningar när det kommer till rapportering samt informering av Malmö, hur detta påverkar framställningen av Malmö och personerna som bor där. Detta kommer göras med en kritisk diskursanalys för att söka efter begrepp, betydelser och beskrivningar i artiklar om området och personerna i det. För att svara på syfte och frågeställning används det en neo-rasistisk teori som bygger på att finna tendenser till ett skapande av ”vi” och ”de”. Materialet är avgränsat till några av Sveriges största tidningar som till exempel Dagens Nyheter och Aftonbladet. Den frågeställning som ligger till grund för uppsatsen är: ”Går det att följa en utveckling mot etnisifierade beskrivningar i mediediskursen som skulle kunna betecknas bidra till neo-rasism?” Uppsatsen kommer fram till att det går att hitta neo-rasistiska tendenser hos svenska tidningar genom både begrepp och beskrivningar i diskursen. Det bidrar till att dela upp människor i hierarkiska grupper i form av ”vi” och ”de”

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)