Vuxna människors upplevelse att leva med övervikt och fetma : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Bakgrund: Övervikt är ett av vårt samhälles största folkhälsoproblem. Med en ökande andel överviktiga personer följer en ökning av antalet komplikationer som framtida hjärt- och kärlsjukdom och onormal sockeromsättning. Övervikten påverkar människans sätt att uppleva livskvaliteten, med hänsyn till faktorer såsom lidande, hälsa samt välbefinnande. Syfte Studiens syfte är att beskriva vuxna människors upplevelse av att leva med övervikt och fetma i vardagen. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det att överviktiga personer hade upplevt många lidande situationer i relation till övervikten. Dessa situationer kunde uppstå i samband med att andra personer yttrade elaka kommentarer, ignorerade eller diskriminerade dem för deras övervikt. Övervikt kunde även utgöra fysiska hinder vilket ledde till isolering och utanförskap. Slutsats: I studien framkommer det att vuxna människor upplever sin vardagsvärld begränsad i samband med deras övervikt samt sämre livskvalite. Övervikt är ett komplex tillstånd där många aspekter måste tas till hänsyn till för att skapa sig en fullständig bild av hur det är att leva med övervikten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)