Region och regional identitet i diskursen om Skåne och Västra Götaland

Detta är en L3-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Författare: Lina Nilsson; [2008]

Nyckelord: region; regionalism; regional identitet;

Sammanfattning:

I februari 2007 redovisade ansvarskommittén sitt slutbetänkande för regeringen. I sitt slutbetänkande föreslår ansvarskommittén en omstrukturering där 6-9 regionkommuner kommer att ersätta dagens 21 landsting, samtidigt kommer 6-9 län, sammanfallande med de föreslagna regionkommunerna, att ersätta dagens 21 län. Den föreslagna omstruktureringen har fått regionaliseringsdebatten att åter blossa upp i Sverige. I debatten är det tydligt att känslorna för den egna regionen varierar mellan olika regioner, då vissa regioner vurmar mer och andra mindre för den egna regionen. Vad beror detta på? Handlar det om regional identitet eller avsaknaden av densamma? Dessa frågor ligger till grund för denna uppsats med syfte att undersöka hur region och regional identitet konstrueras och rekonstrueras i tidningsmedia. Jag har valt att analysera regionaliseringsdebatten i de två försöksregionerna Skåne och Västra Götaland. Det empiriska materialet har bestått av tidningsartiklar i form av såväl ledare och nyhetsartiklar som insändare och debattartiklar. Den kritiska diskursanalysen har använts som analysredskap. Analysen av Skåne visar att det finns en uttalad regional identitet i regionen. Den regionala identiteten bygger på en maktkamp mellan stat och region vilket synliggörs i konstruktionen av ett ”vi” och ett ”dem”. Konstruktionerna skapas diskursivt genom ordval, symbolspråk och explicita diskussioner om den regionala identiteten. Analysen av Västra Götaland visar att det inte finns en uttalad regional identitet i regionen. Konstruktionen av ”dem” återfinns men konstruktionen av ”vi” saknas. I regionen framställs regional identitet som en meningslös identifikation. Analysen visar att den regionala identiteten är en föreställd gemenskap som konstrueras och rekonstrueras i den diskursiva praktiken. De regionala identiteterna är kontextuella och föränderliga vilket innebär att de kan komma att förändras vid en eventuell omstrukturering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)