"Att placera hunden i ugnen": En explorativ studie om sambanden mellan inkräktanden, tvångssyndrom och andra psykiska symtom ur ett transdiagnostiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med aktuell studie var att utforska eventuella samband mellan värderingar av inkräktanden och psykologiska symtom. Detta inkluderade en analys av hur följande variabler; 1) övertygelsedomänen ansvar, 2) övertygelsedomänen kontroll/betydelse, 3) frekvens av inkräktande, 4) senaste inkräktande, 5) upplevt obehag vid inkräktanden samt 6) tematiskt innehåll i inkräktanden, relaterade till symtom. Detta undersöktes genom en översikt av tillämpbar litteratur och genom kvantitativ såväl som kvalitativ metodologi. Deltagarna var 89 individer varav 37 procent var män och 63 procent var kvinnor. Åldersspannet sträckte sig från 18 till 65+ år. Två instrument användes; Interpretation of Intrusions Inventory (III-31) och Symtom checklist 90 (SCL-90). Övertygelsedomänerna ansvar och kontroll/betydelse, frekvens samt upplevt obehag hade positiva samband med symtom på SCL-90. Variabeln senast upplevda inkräktande hade inga samband med symtom. Tema på inkräktande uppvisade olika medelvärde på generell besvärsnivå (GSI) på SCL-90. Resultaten stöder slutsatsen att inkräktanden är att betrakta som en transdiagnostisk process. Detta indikerar användbarhet och nytta av en gemensam manual för behandling av dysfunktionella värderingar och övertygelsedomäner av inkräktanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)