Försvinner omsorgen? - En kvalitativ studie om pedagogers syn på relationen mellan omsorg och undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Annelie Hansson; Johanna Frid; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idén till denna studie började med funderingar kring vad som händer med pedagogers förhållningssätt till omsorg i relation till de ökade kraven på målinriktad undervisning i förskola. Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger i förskolan ser på omsorg och undervisning i relation till varandra. Studien är genomförd på två olika förskolor där pedagoger har fått möjlighet att medverka i en enkätundersökning. Det insamlade materialet är analyserat med stöd av Noddings teori om omsorgsetik och Deweys undervisningsteori. Resultatet visar att pedagogerna beskriver sin syn på omsorg och undervisning olika och att relationen mellan begreppen kan ses som komplicerad. Vidare visar studien att pedagogerna har en mer öppen syn på vad undervisning kan vara sedan den nya läroplanen för förskola, Lpfö 18, trädde i kraft. Det blev även tydligt att undervisning alltid funnits i förskolan men att pedagogerna numera har lättare för att sätta ord på vad målinriktad undervisning i förskola kan innebära.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)